Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Transformatívne vládnutie a financovanie II

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt United Nations Development Programme (UNDP) - Istanbul Regional Hub
Kód impl. subjekt Rozvojový program OSN
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 24.01.2019
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2020
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Projekt je pokračovaním partnerstva UNDP s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na podporu slovenských priorít rozvojovej spolupráce. Projekt konkrétne povedie k dosiahnutiu týchto kľúčových výstupov: a) využitie nových technológií, údajov a dát, za súčasnej angažovanosť občanov na zlepšenie riadenia a výsledkov rozvoja; b) využitie spolupráce v rámci platforiem na regionálnej a vnútroštátnej úrovni s cieľom podnietiť inovatívne riešenia výziev v oblasti rozvoja; a c) posilnenie účinnosť rozvojových intervencií prostredníctvom alternatívnych finančných mechanizmov. Projekt je geograficky cielený na ECA krajiny. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 2 529 724 € 0 €
2018 0 € 980 633 €
2019 617 230 € 2 250 619 €
Spolu 3 146 954 € 3 231 252 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika verejného sektora a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Transformatívne vládnutie a financovanie II voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Transformatívne vládnutie a financovanie II 3 231 252 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región