Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Afrika bez mýtov

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Clovek v ohrozeni
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 25.09.2013
Dátum ukončenia záväzku 28.02.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Navrhovaný projekt, Afrika bez mýtov, má za cieľ rozvíjať kapacity učiteľov začleniť globálne (rozvojové) vzdelávanie do formálneho vzdelávania a prispieť k rastu povedomia o rozvojových témach. Rovnako má za cieľ rozvíjať aj kompetencie žiakov na stredných školách, predovšetkým kompetencie ako rozvíjanie medzikultúrneho dialógu, nabúranie stereotypov medzi slovenskými a kenskými žiakmi a porozumenie vzájomného prepojenia životov slovenskej mládeže s ľuďmi žijúcich v krajinách a oblastiach globálneho Juhu. Projekt podporí začlenenie globálneho učenia do viacerých predmetov. Celkovým cieľom projektu je zvýšiť povedomie slovenskej verejnosti o zmysluplnosti (globálneho) rozvojového vzdelávania a nadväzovania rozvojovej spolupráce - prostredníctvom aktivít realizovaných na slovenských stredných školách. Špecifickým cieľmi projektu sú: 1. Začleniť konkrétne témy (globálneho) rozvojového vzdelávania do stredoškolských vzdelávacích programov a projektov prostredníctvom lepšieho spoznania a porozumenia Subsaharskej Afriky. 2. Medzi žiakmi slovenských škôl dosiahnuť lepšie porozumenie princípov a cieľov slovenskej rozvojovej spolupráce v Subsaharskej Afrike, na príklade Kene. 3. Posilniť medzikultúrny dialóg a nabúrať stereotypy u slovenských žiakov a nadviazať vzájomnú spoluprácu medzi slovenskými školami a školami v Keni. Hlavnými aktivitami v predkladanej žiadosti sú: 1. Vytvorenie zdrojového materiálu – metodickej príručky s cieľom integrovať (globálne) rozvojové vzdelávanie do vzdelávacích programov a implementovať ich vo vyučovaní. Príručka bude pozostávať z dvoch častí – informačnej a metodickej, obe budú obsahovo zamerané na tému – Afrika – mýty a fakty. 2. Manuál pre učiteľov, ktorý im priblíži nápady, príklady dobrej praxe a námety, ako organizovať video besedy. 3. Tréning/školenie pre 16 učiteľov z 8 slovenských škôl zameraný na družobnú spoluprácu medzi slovenskými a kenskými školami, s cieľom poskytnúť im lepšie porozumenie programu družobnej spolupráce, cieľov projektu a poskytnutí základného teoretického a praktického rámca ku (globálnemu) rozvojovému vzdelávaniu. 4. 60 online video besied medzi slovenskými žiakmi a slovenskými a kenskými odborníkmi z oblasti rozvojovej spolupráce s cieľom zvýšiť povedomie slovenských žiakov o rozvojových témach, globálnom Juhu a programe slovenskej rozvojovej spolupráce. 5. Spolupráca 8 slovenských a 8 kenských škôl s cieľom podporiť priamu a v reálnom čase uskutočniteľnú spoluprácu medzi slovenskými a kenskými žiakmi. 6. Prieskum kvality a dopadu realizovanej pred a na konci projektu s cieľom merania efektívnosti práce a reálnom dopade na žiakov v školách.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 31 618 € 15 809 €
2014 0 € 12 647 €
2015 0 € 1 108 €
Spolu 31 618 € 29 564 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zvyšovanie povedomia o rozvoji 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Afrika bez mýtov voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Afrika bez mýtov 29 564 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región