Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Akademici - aktívne a prakticky

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt CEEV Živica
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 09.11.2016
Dátum ukončenia záväzku 31.07.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Projekt nadväzuje a čerpá skúsenosti z predošlých projektov globálneho vzdelávania, ktoré predkladateľ realizoval v spolupráci s TUZVO (Globálne vzdelávanie na FEE, Globálne vzdelávanie v súvislostiach a Globálne vzdelávanie pre univerzity 21. storočia). Projektu sa zúčastnia vysokoškolskí pedagógovia a zamestnanci Informačného bodu pre GV, ktorí sa v priebehu predošlých rokov v rámci predchádzajúcich projektov globálnym vzdelávaním zaoberali, ako aj nových vysokoškolských pedagógov, ktorí sa tejto téme iba začínajú venovať. Tým vytvoríme 22-člennú rôznorodú, vzájomne sa obohacujúcu komunitu, ktorá si vymieňa skúsenosti a spoločne získava nové zručnosti. Súčasný projekt má naplánované 3 ťažiskové oblasti: 1. pokračovať vo výskume globálneho vzdelávana na univerzitách podľa medzinárodnej metodiky V. Andreotti podľa vzoru TUZVO a získať tak dáta o potrebách a predstavách študentov a akademikov aj na iných univerzitách - výstupom bude 400 spracovaných dotazníkov, evaluačná správa a odborné články. 2. Následne z toho vyplýva aktivizácia pedagógov a poskytnutie im počas troch seminárov metodické nástroje a zručnosti potrebné na výučbu princípov a tém globálneho a rozvojového vzdelávania. Výsledkom bude inovácia učebných osnov min. 7 predmetov na troch univerzitách, ktoré počas trvania projektu absolvuje min. 500 poslucháčov a 40 tém zápočtových prác zameraných na témy GV spracovaných študentami zapojených vysokých škôl. 3. Poslednou kľúčovou aktivitou projektu je vytvorenie troch inovatívnych audiovizuálnych materiálov, tzv. „živých kníh“ ktoré budú slúžiť ako učebný materiál a odrazový mostík pre mnohé aktivity globálneho vzdelávania v rámci vyučovacieho procesu v jednotlivých učebných odboroch na 3 slovenských univerzitách. Počas trvania projektu budú tieto materiály využité vo vyučovacom procese u min. 200 poslucháčov participujúcich univerzít. Tieto základné tri oblasti projektu budú obohatené o ďalšie dodatkové činnosti (verejné diskusie, tréningový seminár, úvodné semináre pre začínajúcich pedagógov, záverečné stretnutie) , ktoré budú zamerané na komplexné a širokospektrálne otváranie globálnych tém a problémov na akademickej pôde. Projektom "Akademici - aktívne a prakticky" vytvoríme podmienky pre inováciu výučby globálnych tém na 3 univerzitách pre študentov rôznych odborov, vybavíme učiteľov zručnosťami tak, aby posunuli výučbu od teoretických hodín k praktickým s podporou vysokoškolákov v ich aktivite.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 35 000 € 22 480 €
2018 0 € 11 031 €
Spolu 35 000 € 33 511 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zvyšovanie povedomia o rozvoji 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Akademici - aktívne a prakticky voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Akademici - aktívne a prakticky 33 511 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región