Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Găgăuzia, MD
  Zemepisná dĺžka 28.66667
  Zemepisná šírka 46.16667
Dátum zazmluvnenia záväzku 15.08.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Projekt sa primárne zameriava na zvýšenie účasti mladých lídrov na správe vecí verejných prostredníctvom ich systematického vzdelávania metódou neformálneho vzdelávania smerom k občianskemu aktivizmu a občianskej zodpovednosti pre blaho lokálnej komunity. Cieľom projektu je vzdelávanie a budovanie kapacít zodpovedných a aktívnych mladých občanov a občianok v autonómnej oblasti Gagauzsko a vytvorenie podmienok pre formulovanie a implementáciu požiadaviek v kontexte tvorby politík a reforiem týkajúcich sa mládeži. Medzi základné aktivity zaraďujeme pokračovanie úspešného formátu pre neformálne vzdelávanie mladých lídrov v Gagauzsku, tzv. GYLP (Gagauzian Youth Leadership Program) v oblasti budovania aktívneho a zodpovedného občianstva. Počas prebiehjaúceho programu neformálneho vzdelávania budú mať mladí lídri, zo všetkých oblastí Moldavska, možnosť zapojiť sa do neformálneho stretnutia, ktorého cieľom bude zdieľanie skúseností a identifikovanie možností spolupráce v prípade rozvoja komunít. Pre naplnenie druhého cieľa projektu bude vytvorená platforma, ktorej úlohou bude identifikovať najpálčivejšie problémy mládeže v Gagauzsku a zároveň prijímať adekvátne stratégie na ich riešenie a predkladať ich lokálnym rozhodovacím orgánom, resp. relevantným aktérom v danej problematike. Účastníkmi stretnutí platformy budú okrem aktívnych mladých občanov, študentov aj členovia mládežníckych inštitúcií, vládnych i mimovládnych organizácií a členovia vzdelávacích inštitúcií. Pridanou hodnotou a výstupom platformy budú nadviazanie priameho dialógu s obdobnou iniciatívou na celorepublikovej úrovni.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 94 748 € 45 350 €
2019 0 € 35 598 €
Spolu 94 748 € 80 948 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo 80 948 €
Ostatné filtrované pomoci 621 692 913 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región