Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

e-kurz Reforma verejných financií - prípadová štúdia Slovensko

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt World bank Group - EBRD
Kód impl. subjekt Európska banka pre obnovu a rozvoj – technická spolupráca a špeciálne fondy (iba krajiny oprávnené na ODA)
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 20.02.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.06.2018
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Zámerom dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (formou tzv. Externally Financed Output - EFO) je pripraviť a spustiť facilitovaný e-kurz "Reforma riadenia verejných financií - prípadová štúdia Slovensko". Cieľom kurzu je v praktickej forme predstaviť komplexný proces riadenia verejných financií (PFM) pre študentov v rozvojových krajinách, a umožniť im aplikovať nadobudnuté vedomosti v ich špecifickom kontexte. Kurz bude slúžiť účastníkom (odborníkom v oblasti verejných financií) z celého sveta, najmä z krajín Východnej Európy, Strednej Ázie, Stredného východu a Severnej Afriky, aby nadobudli znalosti o osvedčených postupoch riadenia verejných financií (založených na skúsenostiach zo Slovenska a vybraných ďalších krajín) a tým následne prispeli k reformným procesom vo svojich domovských krajinách. Elektronický kurz zahŕňa široký rozsah tém, ako sú napr.  makrofiškálne prognózy, strednodobý rozpočtový rámec a programové rozpočtovanie, jednotný účet Štátnej pokladnice, likvidita a štátny dlh, štátne výkazníctvo, verejná finančná kontrola, a tiež IT podpora pre PFM procesy a otvorené dáta.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 244 756 € 244 756 €
Spolu 244 756 € 244 756 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika verejného sektora a administratívne riadenie 20.0 %
Mobilizácia domácich príjmov 20.0 %
Riadenie verejných financií (SVF) 60.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu e-kurz Reforma verejných financií - prípadová štúdia Slovensko voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
e-kurz Reforma verejných financií - prípadová štúdia Slovensko 244 756 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región