Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor)

Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor)

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine
Geo lokácia Rîşcova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.84611
  Zemepisná šírka 47.2525
Dátum zazmluvnenia záväzku 30.06.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.07.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Projekt spája podporu MSP s rozvojom vidieka a inovatívnym prístupom udržateľného agropotravinárskeho odvetvia v Moldavsku. Jeho cieľom je podpora ekonomického rastu Moldavska prostredníctvom zlepšenia podmienok pre rozvoj inovatívnych mikro- a malých agro-potravinárskych podnikov. Tento cieľ bude dosiahnutý vybudovaním podnikateľského inkubátora pre agropotravinársku výrobu (AFB Inkubátor) so zriadením certifikovanej zdieľanej kuchyne pre výrobu agropotravinárskych produktov, budovaním kapacít agropotravinárskych start-upov v oblasti rozvoja podnikania a vo výrobe inovatívnych agropotravinárskych produktov, a podporou ich predaja. Súčasťou inkubátora bude tiež demonštračný (ukážkový) pozemok obhospodarovaný agro-ekologickými postupmi ako prostriedok vzdelávania a zdroj surovín pre potravinové inovácie. Projekt bude realizovaný v obci Riškova, asi 40 km od Kišiňova, v komplexe Eco-village Moldova založenom moldavským partnerom projektu. Agropotravinársky inkubátor, skladajúci sa z 5 novozaložených a 10 podporených mikro- a malých agro-potravinárskych podnikov vytvorí 12 nových pracovných miest, 4 z nich pre ohrozené skupiny obyvateľstva (prednostne ženy), ktorých integrácia do pracovného procesu bude podporená tréningom. Výsledky a skúsenosti z fungovania agropotravinárskeho inkubátora, so špeciálnym ohľadom na otázky týkajúce sa životného prostredia a rodovej rovnosti a príležitostí, budú zhodnotené vo zverejnenej prípadovej štúdii, v ktorej budú formulované zásady a odporúčania pre budúce iniciatívy a navrhnutý model replikácie.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 199 107 € 139 375 €
2021 0 € 39 821 €
2022 0 € 14 006 €
Spolu 199 107 € 193 202 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Obchodná politika a administratíva 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) 193 202 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región