Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor)

Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor)

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine
Geo lokácia Rîşcova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.84611
  Zemepisná šírka 47.2525
Dátum zazmluvnenia záväzku 30.06.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.07.2022
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Projekt spája podporu MSP s rozvojom vidieka a inovatívnym prístupom udržateľného agropotravinárskeho odvetvia v Moldavsku. Jeho cieľom je podpora ekonomického rastu Moldavska prostredníctvom zlepšenia podmienok pre rozvoj inovatívnych mikro- a malých agro-potravinárskych podnikov. Tento cieľ bude dosiahnutý vybudovaním podnikateľského inkubátora pre agropotravinársku výrobu (AFB Inkubátor) so zriadením certifikovanej zdieľanej kuchyne pre výrobu agropotravinárskych produktov, budovaním kapacít agropotravinárskych start-upov v oblasti rozvoja podnikania a vo výrobe inovatívnych agropotravinárskych produktov, a podporou ich predaja. Súčasťou inkubátora bude tiež demonštračný (ukážkový) pozemok obhospodarovaný agro-ekologickými postupmi ako prostriedok vzdelávania a zdroj surovín pre potravinové inovácie. Projekt bude realizovaný v obci Riškova, asi 40 km od Kišiňova, v komplexe Eco-village Moldova založenom moldavským partnerom projektu. Agropotravinársky inkubátor, skladajúci sa z 5 novozaložených a 10 podporených mikro- a malých agro-potravinárskych podnikov vytvorí 12 nových pracovných miest, 4 z nich pre ohrozené skupiny obyvateľstva (prednostne ženy), ktorých integrácia do pracovného procesu bude podporená tréningom. Výsledky a skúsenosti z fungovania agropotravinárskeho inkubátora, so špeciálnym ohľadom na otázky týkajúce sa životného prostredia a rodovej rovnosti a príležitostí, budú zhodnotené vo zverejnenej prípadovej štúdii, v ktorej budú formulované zásady a odporúčania pre budúce iniciatívy a navrhnutý model replikácie.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 199 107 € 139 375 €
2021 0 € 39 821 €
Spolu 199 107 € 179 196 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Obchodná politika a administratíva 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) 179 196 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región