Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri na strednú školu - fáza 3

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia Republic of Kenya, KE
  Zemepisná dĺžka 38.0
  Zemepisná šírka 1.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 04.08.2021
Dátum ukončenia záväzku 30.06.2023
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Predkladaný projekt sa zameriava na skvalitnenie výučbového procesu v Keni a reaguje tak na prebiehajúcu reformu školského systému. Cieľom projektu je zvýšenie podielu mladých ľudí s kvalitným základným a stredoškolským vzdelaním prostredníctvom podpory kvalitného vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, ochrany životného prostredia a dobudovaním strednej školy. Predkladaný projekt vytvorí podmienky pre vzdelávanie v poľnohospodárstve a životnom prostredí ako reakcia na novú školskú reformu v krajine. Projekt je zameraný na 540 žiakov základnej školy, ktorí nemajú žiadnu možnosť teoretickej ani praktickej výučby poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia a majú sťažený prístup k stredoškolskému vzdelaniu. Projekt zahŕňa zahájenie výučby na strednej škole a štúdium 80 študentov. Implementáciou projektu sa zvýši konkurencieschopnosť absolventov na trhu vzdelávania a práce. Projekt dosiahne tieto výsledky: Výsledok 1: . Škola poskytujúca kvalitné základné vzdelávanie so zavedením praktického predmetu poľnohospodárstvo a predmetu ochrana životného prostredia s aplikáciou inovatívnych metód vzdelávania. 540 žiakov sa bude moderne vzdelávať v predmetoch poľnohospodárstvo (zriadi sa školské pole so závlahovým systémom) a ochrana životného prostredia s akcentom na praktickú výučbu. Pre nižšie ročníky (1-3) bude výučba zameraná na ochranu životného prostredia z pohľadu poľnohospodárskej činností. Pre vyššie ročníky (4-6) bude rozdelená na rastlinnú výučbu a produkciu. Vytvorí sa nové školské kurikulum so zakomponovanými novými predmetmi. Študovať bude aj 50 študentov s telesným postihnutím. Výsledok 2: Poskytovanie moderného vyššieho stredného vzdelávania formou Junior High School pre žiakov základnej školy. Lokálny partner vytvorí podmienky na rozšírenie výučby o stredoškolské vzdelávanie. Výsledok bude naplnený stavbou a zariadením 4 tried v areáli základnej školy. Kombinácia základnej a strednej školy ako inštitúcie poskytujúcej spoločné vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou novej schválenej reformy vzdelávania. Stredoškolské štúdium zaháji 80 študentov s toho 40 dievčat a 10 telesne postihnutých. Na dosiahnutie uvedených výsledkov bude potrebné realizovať nasledovné aktivity: • Zriadenie školského poľa so závlahovým systémom a nákup potrieb pre výučbu predmetov poľnohospodárstvo a ochrana životného prostredia • Výber 2 učiteľov na výučbu udržateľného poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia • Vypracovanie sylabov na výučbu udržateľného poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia • Realizácia inovatívnej výučby, udržateľného poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia pre 540 žiakov základnej školy • Výberové konanie na zhotoviteľa stavby Junior High School • Stavba 4 tried Junior High School • Zariadenie a vybavenie 4 nových tried Junior High School • Výberové konanie na 10 učiteľov pre strednú školu Junior High School • Realizácia kvalitnej výučby, na Junior Hihg School pre 80 študentov Implementácia projektu má vo výsledkoch zakomponované opatrenia na riešenie prierezovej témy v oblasti rovnosti príležitostí – Na strednej škole bude študovať minimálne 50% dievčat a 10 telesne postihnutých. Vo výsledkoch sú implementované aj opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia – výučba predmetu ochrana životného prostredia a udržateľného poľnohospodárstva, separácia odpadu. Implementácia projektu povedie v konečnom dôsledku k uplatneniu sa študentov na trhu práce a bude mať trvalo udržateľnú hodnotu. Po skončení implementácie projektu koordináciu a riadenie prevezme lokálny partner. Lokálny partner má všetky predpoklady na úspešnú realizáciu projektu, keďže patrí medzi 100 najlepších škôl v Keni. • Predkladaný projekt je kompatibilný s účelom dotácie výzvy SAMRS/2021/KE zameraným na podporu udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Kenskej republiky • Predkladaný projekt je v súlade so sektorovou prioritou výzvy – Kvalitné vzdelávanie • Projekt zahŕňa 2 prierezové témy rovnosť príležitostí a ochranu životného prostredia

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 200 000 € 120 000 €
2022 0 € 60 000 €
Spolu 200 000 € 180 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vzdelávanie nižšieho druhého stupňa 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri na strednú školu - fáza 3 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri na strednú školu - fáza 3 180 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región