Abeceda rozvojovej spolupráce

Abeceda rozvojovej spolupráce

B
Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna rozvojová spolupráca predstavuje pomoc poskytovanú Slovenskou republikou na bilaterálnom (dvojstrannom) princípe príslušnej partnerskej krajine. Realizované projekty v rámci bilaterálnej pomoci sa opierajú vždy o príslušnú Strednodobú stratégiu rozvojovej spolupráce SR na päťročné obdobie a zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce na príslušný rok.

Hore
C
Celková rozvojová spolupráca

Celková rozvojová spolupráca pre účely tejto webstránky, ale tiež oficiálnych údajov reportovaných vo vzťahu k OECD predstavuje finančné prostriedky, ktoré boli za dané obdobie vynaložené na aktivity slovenskej ODA, či už bilaterálnej alebo multilaterálnej. Celková pomoc zahŕňa aj zdroje poskytnuté na projekty s atribútom „utajené“, t. j. takých typov pomocí, ktoré obsahujú citlivé, nezverejňované údaje.

Hore
D
DAC

Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (Development Assistance Committee) bol zriadený v roku 1961 ako jeden z pracovných orgánov OECD pre agendu rozvojovej spolupráce. Cieľom DAC je podporovať rozvojovú spoluprácu a koherenciu s ostatnými politikami s cieľom prispievať k udržateľnému rozvoju vrátane ekonomického rastu, redukcie chudoby, zlepšenia životných podmienok v rozvojových krajinách a k budúcnosti, v ktorej žiadna krajina nebude závislá na pomoci.DAC slúžia ako platforma pre koordináciu rozvojových politík najvýznamnejších donorských krajín, pre nastavovanie pravidiel a štandardov týchto politík a pre výmenu poznatkov a skúseností. Zároveň je „strážcom“ definície ODA a tvorcom oficiálnych štatistík rozvojovej spolupráce v celosvetovom meradle. DAC má v súčasnosti 29 členov (vrátane EÚ), od septembra 2013 je jeho členom aj Slovenská republika.

Hore
F
Financujúci subjekt/inštitúcia

Ide o subjekt/inštitúciu so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má svoj vlastný rozpočet (z verejných alebo súkromných zdrojov) a tento používa na realizáciu aktivít rozvojovej spolupráce v súlade s metodikou DAC OECD.

Forma financovania

Špecifikuje finančný nástroj, prostredníctvom ktorého je konkrétna spolupráca realizovaná. Môže ísť napr. o grant, pôžičku, odpustenie dlhu, exportný úver a pod.

Forma pomoci

Klasifikácia formy pomoci rozlišuje rôzne modality pomoci a vzťahuje sa na bilaterálnu aj multilaterálnu pomoc. Jednotlivé formy pomoci sú označené kódmi, ktoré klasifikujú transfery od financujúceho subjektu smerom k prvému príjemcovi prostriedkov. Môže ísť napr. o podporu rozpočtu, projektové intervencie, poskytovanie odborníkov (technická asistencia), štipendiá, financovanie administratívnych nákladov na strane financujúceho subjektu v súvislosti s poskytovaním pomoci a pod.

Hore
CH
Chudoba

Chudoba označuje sociálny status človeka trpiaceho extrémnym nedostatkom a žijúceho pod úrovňou akceptovaného minima na pokrytie základných potrieb. Pod absolútnou alebo extrémnou chudobou medzinárodná komunita chápe denný príjem rovný alebo nižší ako 1,25 USD (pri PPP). Ide o stav, v ktorom ľuďom chýbajú základné potreby na prežitie, ako napríklad jedlo, pitná voda, bývanie, lieky, atď. Absolútna chudoba je najbežnejšia v tzv. rozvojových krajinách. Relatívna chudoba je stav, v ktorom príjem a spôsob života postihnutých skupín ľudí je oveľa horší, než priemerná životná úroveň v krajine alebo regióne, v ktorom žijú,. Líši sa od krajiny ku krajine v závislosti od životnej úrovne väčšiny.

Hore
I
IATI

Medzinárodná iniciatíva za transparentnosť pomoci (International Aid Transparency Initiative) je dobrovoľná platforma, cieľom ktorej je zvýšiť transparentnosť poskytovanej rozvojovej pomoci a zdrojov určených na rozvojovú alebo humanitárnu pomoc so zámerom zvýšiť ich efektívnosť. IATI združuje 280 bilaterálnych i multilaterálnych donorov, partnerské krajiny, organizácie občianskeho sektora, nadácie a ďalšie subjekty, ktoré sa prihlásili k záväzku publikovať aktuálne a komplexné dáta o plánovanej a realizovanej rozvojovej spolupráci.

Implementujúci subjekt

Implementujúci subjekt predstavuje krajinu alebo medzinárodnú inštitúciu, prostredníctvom ktorej sa prostriedky ODA dostanú ku konečnému prijímateľovi. V metodike DAC OECD ide o termín „channel of delivery“.

Hore
M
MDGs

Miléniové rozvojové ciele (Millenium Development Goals) boli prijaté v septembri 2000 Valným zhromaždením OSN. Členské štáty OSN sa zaviazali usilovať sa o naplnenie 8 základných rozvojových cieľov, ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie extrémnej chudoby, zabezpečenie základného vzdelania pre všetkých, dosahovanie rovnoprávneho postavenia žien, zníženie detskej úmrtnosti a zlepšenie zdravia matiek, boj s chorobami, udržateľný rozvoj a vytvorenie svetového partnerstva pre rozvoj. MDGs tak slúžia ako základný referenčný rámec súčasnej rozvojovej spolupráce, ako aj nástroj na meranie pokroku v zlepšovaní podmienok ľudského života.

Multilaterálna spolupráca

Predstavuje dobrovoľné alebo povinné príspevky SR do medzinárodných organizácií, ktoré sa nachádzajú na zozname DAC OECD (DAC List of ODA - Eligible International Organisations). Je chápaná aj ako nástroj podpory tých rozvojových krajín a sektorov, v ktorých nie je pre SR efektívne pôsobiť na bilaterálnej báze. Pomoc formou multilaterálnych príspevkov tvorí každoročne približne 80% celkového objemu ODA SR. Do multilaterálnej pomoci je zapojených prostredníctvom štátneho rozpočtu spolu 10 rezortov a 3 ďaľšie ústredné orgány štátnej správy, ktoré poskytujú príspevky do cca 48 medzinárodných organizácií.

Hore
O
ODA

Oficiálna rozvojová pomoc (Official Development Assistance) predstavuje finančné zdroje plynúce do rozvojových krajín na zozname DAC OECD a do multilaterálnych rozvojových organizácií, ktoré sú poskytované oficiálnymi, verejnými inštitúciami (vrátane miestnych vlád) alebo ich výkonnými agentúrami. Aktivity spadajúce pod ODA majú za hlavný cieľ podporiť hospodársky a sociálny rozvoj rozvojovej krajiny, musia byť určitým spôsobom zvýhodnené a musia obsahovať grantovú zložku minimálne 25% podľa metodiky OECD.

Odpúšťanie dlhov

Oddĺženie môže mať podobu zrušenia splátkového kalendára, refinancovania alebo re-organizácie.

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development) zastrešuje v súčasnosti 34 hospodársky vyspelých štátov, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Sídlom OECD je Paríž. Zamestnáva cca 2500 expertov v rôznych oblastiach: od hospodárskej politiky cez politiku zamestnanosti, sociálne veci, pôdohospodárstvo, životné prostredie, regionálnu politiku, investičnú politiku, atď. až po politiku rozvojovej spolupráce. OECD poskytuje vládam členských krajín návody a odporúčania na zlepšenie ich výkonnosti ich ekonomík a zvýšenie kvality prijímaných opatrení v rôznych sférach ich hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Hore
P
Partnerská krajina

Je to krajina, ktorá je príjemcom rozvojovej pomoci a nachádza sa na zozname rozvojových krajín podľa DAC OECD (DAC List of ODA Recipients). Príjemcom rozvojovej pomoci môže byť aj región, resp. viac partnerských krajín súčasne.

Hore
S
SDGs

Trvalo udržateľné rozvojové ciele (Sustainable Development Goals) stavajú na základoch miléniových rozvojových cieľov a post-2015 rozvojovej agende. Diskusia k SDGs bola odštartovaná na konferencii Rio+20 o trvalo udržateľnom rozvoji v roku 2012 a predpokladá sa, že široký medzivládny proces s cieľom pripraviť súbor trvalo udržateľných rozvojových cieľov a nový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015 bude pripravený a schválený Valným zhromaždením OSN v septembri 2015.

Sektor

Sektor špecifikuje oblasť hospodárskeho alebo sociálneho života partnerskej kraijny, na ktorú je pomoc zameraná. Pokiaľ sa rozvojová aktivita týka viacerých sektorov, vykazovaný je ten, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na alokovaných finančných zdrojoch.

Hore
T
Typ toku

Podľa metodiky DAC OECD rozoznávame nasledovné typy tokov: ODA, OOF (Other Official Flows), Private Flows - NGO, foundation and other charitable flows (zdroje súkromných mimovládnych organizácií, nadácií a iné charitatívne toky), Private Flows at Market Terms (súkromné toky poskytované za trhových podmienok).

Hore