Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Aktívny občan – efektívny štát

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt Centrum pre európsku politku
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Zaporozhe, UA
  Zemepisná dĺžka 35.56667
  Zemepisná šírka 47.51667
Dátum zazmluvnenia záväzku 11.10.2017
Dátum ukončenia záväzku 28.06.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Národná stratégia podpory rozvoja občianskej spoločnosti na Ukrajine v rokoch 2016 – 2020 pomenúva nedostatočný rozvoj občianskej spoločnosti ako jeden z hlavných problémov súčasnej Ukrajiny. Konštatuje nízku úroveň povedomia o význame občianskej spoločnosti pre efektívne fungovanie demokratického právneho štátu. V liberálnej demokracii, kde zdrojom štátnej moci je občan, je však nevyhnutné, aby občania viedli s orgánmi verejnej moci neustály dialóg, participovali na tvorbe verejných politík. Absencia občianskej angažovanosti spôsobuje nízku efektivita výkonu štátnej správy, pretože jej nositelia vnímajú svoju úlohu skôr optikou vládcu ako služobníka občanov. Jednou z efektívnych ciest, ako zmeniť tento stav, je kvalitné občianske vzdelávanie mládeže, s cieľmi smerujúcimi nielen do oblasti poznatkov, ale aj do oblasti postojov a praktickej činnosti. Podľa analytického dokumentu Demokracia a ľudské práva v škole (2016) žiaci uvádzajú, že namiesto reálnej participácie na živote nielen komunity, ale aj samotnej školy, stávajú sa účastníkmi takzvaného predstierania („hrajú sa“ na participáciu, ale neparticipujú naozaj). Takže, sociálna skúsenosť mládeže sa neformuje prostredníctvom interakcie s orgánmi verejnej správy. Predkladateľ projektu, Centrum pre európsku politiku (ďalej v texte len CEP), vyvinul v podmienkach SR vzdelávací modul, ktorý pomáha žiakom definovať problémy miestnej komunity a navrhovať projekty (návrhy verejných politík) na ich riešenie. Toto osvedčené know how chceme spolu s ukrajinským partnerom adaptovať tak, aby sa mohlo stať príspevkom k výchove mladých aktívnych občanov v podmienkach ukrajinskej spoločnosti, a tým prispieť k riešeniu vyššie opísaných problémov – slabého rozvoja občianskej spoločnosti, nízkej efektivity verejnej správy, neefektívneho občianskeho vzdelávania mládeže. 1.) Prostredníctvom vzdelávacích seminárov konzultačnej podpory pomôžeme mladým ľuďom vo veku 15-18 rokov vypracovať kvalitné projekty na tvorbu verejných politík, ktoré pomôžu vyriešiť nimi definované problémy miestnej komunity. 2.) Prostredníctvom vzdelávacích seminárov a partnerstva so študentskými aktivistami pomôžeme pracovníkom s mládežou (učiteľom, občianskym aktivistom) osvojiť si metodiku občianskeho vzdelávania založenú na formovaní postojov, získavaní potrebných zručností a vedomostí, a predovšetkým na kontakte s problémami reálneho sveta. 3.) Prostredníctvom vzdialenej podpory a prezentačných seminárov pomôžeme mládežníckym a dospelým aktivistom dosiahnuť, aby sa ich návrhmi reálne zaoberali orgány verejnej správy a tým podporíme zvýšenie participácie občianskej spoločnosti na tvorbe verejných politík. 4.) Prostredníctvom podpory pilotného projektu v štyroch oblastiach Ukrajiny, prostredníctvom informačného workshopu pre stakeholderov z iných oblastí Ukrajiny a prostredníctvom videa z priebehu projektu pomôžeme etablovať partnerskú NGO „SRS Užhorod“ ako významného hráča v oblasti občianskeho vzdelávania na Ukrajine a prispejeme k vytvoreniu efektívnych partnerstiev občianskeho a verejného sektora.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 99 774 € 62 479 €
2019 0 € 20 277 €
Spolu 99 774 € 82 756 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Aktívny občan – efektívny štát voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Aktívny občan – efektívny štát 82 756 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región