Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2020-2023

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt United Nations Development Programme (UNDP) - Istanbul Regional Hub
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.12.2019
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2023
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Prostredníctvom tohto projektu, založeného na dlhoročnej spolupráci Slovenskej republiky ako donora a UNDP, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a UNDP pomáhajú implementovať princípy efektívnosti rozvojovej spolupráce, čím prispievajú k úsiliu o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom projektu je (i) posilnenie národných kapacít partnerských krajín v oblasti verejných financií prostredníctvom efektívneho poskytovania (väčšinou) slovenských poznatkov a skúseností v oblasti riadenia verejných financií a mobilizácie domácich zdrojov, (ii) zapojenie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce s cieľom mobilizovať finančné prostriedky, znalosti, expertízu a technológie, ako aj (iii) budovanie kapacít odborníkov v oblasti rozvojovej spolupráce.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 2 698 570 € 0 €
2020 0 € 1 395 738 €
2021 2 549 108 € 2 581 578 €
2022 0 € 1 404 936 €
Spolu 5 247 678 € 5 382 252 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií (SVF) 38.3 %
Multisektorové vzdelávanie/odborná príprava 8.4 %
Služby rozvoja podnikania 33.5 %
Mobilizácia domácich príjmov 10.2 %
Decentralizácia a podpora nižších stupňov štátnej správy 9.6 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2020-2023 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2020-2023 5 382 252 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región