OECD Informácie

Informácie o OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) je medzinárodná organizácia, ktorej členmi sú ekonomicky najrozvinutejšie krajiny sveta. OECD, ako jedinečné diskusné fórum, poskytuje 35 členským krajinám a viac ako 100 ostatným krajinám priestor na odborné diskusie týkajúce sa udržateľného hospodárskeho rastu, zvyšovania životnej úrovne obyvateľov, zamestnanosti či životného prostredia. OECD vypracováva medzinárodné štandardy pre široké spektrum sektorov a politík, napr. pre poľnohospodárstvo, dane, boj s korupciou či bezpečnosť chemikálií. Pravidelne pripravuje a vydáva odborné štúdie a ekonomické štatistiky členských a kľúčových partnerských krajín.

V oblasti rozvojovej spolupráce plní OECD prostredníctvom Výboru pre rozvojovú spoluprácu (Development Assistance Committee, DAC) okrem iného úlohu „strážcu“ definície oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development Assisstance, ODA) a zhromažďuje štatistické informácie o finančných tokoch v prospech rozvojových krajín. Slovensko ako člen DAC pravidelne poskytuje DAC OECD údaje o slovenskom rozvojovom financovaní, vrátane ODA. OECD publikuje údaje za členské štáty, čím prispieva k monitorovaniu plnenia záväzkov prijatých v oblasti rozvojovej spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Na evidenciu a vykazovanie rozvojových tokov ODA SR pre DAC OECD Slovensko využíva informačný systém RIS.DEV. Údaje z tohto systému (databázy) sú verejnosti prístupné na portále www.slovakdev.sk.