OECD Informácie

Informácie o OECD

OECD prostredníctvom Výboru pre rozvojovú spoluprácu (Development Assistance Committee, DAC) plní úlohu „strážcu“ definície oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development Assisstance, ODA) a zhromažďuje štatistické informácie o finančných tokoch v prospech rozvojových krajín. Ich publikovaním prispieva k monitorovaniu záväzkov prijatých v oblasti rozvojovej spolupráce na medzinárodnej úrovni. DAC OECD zároveň kontinuálne pracuje na skvalitnení štatistického rámca a pravidiel vykazovania, a to aj nad rámec ODA, v záujme získania čo najpresnejších údajov o financovaní udržateľného rozvoja. Príkladom takýchto aktivít je modernizácia vykazovania ODA a nahradenie pôvodného systému monitorujúcemu toky tzv. grantovým ekvivalentom, a tiež vytvorenie nového medzinárodného štatistického štandardu Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD).

Slovensko ako člen DAC pravidelne poskytuje OECD dáta o slovenskom rozvojovom financovaní. Tieto údaje štátne inštitúcie evidujú v Rozpočtovom informačnom systéme SR a verejnosti sprístupňujú na portáli www.slovakdev.sk.