Otvorené dáta

Otvorené dáta

V súlade s trendmi zvyšovania transparentnosti v roku 2008 v ghanskej Accre vznikla Medzinárodná iniciatíva za transparentnosť pomoci (International Aid Transparency Initiative, IATI). Zámerom IATI je celosvetovo implementovať otvorený štandard pre elektronické zverejňovanie dát, čo umožní odbornej a laickej verejnosti prístup k včasným a úplným informáciám o finančných tokoch a projektoch implementovaných v rozvojových krajinách, vrátane plánovaných aktivít. IATI neslúži na priame zverejňovanie údajov; ide o platformu prepojenú s národnými systémami a databázami donorov, ale aj mimovládnych organizácií a iných aktérov v rozvojovej spolupráci, ktorí podľa štandardu IATI zverejňujú dáta na vlastných stránkach.