Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia Republic of Moldova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.58333
  Zemepisná šírka 47.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 26.11.2014
Dátum ukončenia záväzku 31.07.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Moldavsko ako post-sovietska krajina s tradíciou silne centralizovaného systému, ktorá sa snaží o modernizáciu verejnej správy a prenos výkonu verejnej služby bližšie k občanom, prechádza komplexným a náročným procesom decentralizácie, pri ktorom dochádza k významným presunom kompetencií, zodpovednosti a úloh z centrálnych štátnych orgánov na nižšie úrovne verejnej správy a ďalších aktérov regionálneho a miestneho rozvoja. Tento proces je dlhodobý a relatívne pomalý, jeho dlhodobo pozorovaným neduhom je, okrem iného, rozdiel medzi presunom kompetencií de jure a de facto – formálne presuny kompetencií nie sú zabezpečené finančnými a ľudskými zdrojmi aktérov, na ktorých sú tieto presuny smerované a ktorí by ich mali implementovať/zabezpečovať. Celkovým cieľom projektu je zlepšiť výkon úloh územných samospráv a posilňovať ich význam pre miestny a regionálny rozvoj, identifikovaným ako potreba a špecifický cieľ tejto výzvy zameranej na Moldavsko. Cieľ posilnenia kapacít miestnych samospráv je dlhodobo súčasťou všetkých rozvojových dokumentov a stratégií týkajúcich sa Moldavska, vrátane najnovšie pripravovanej Asociačnej dohody. Vzhľadom na existujúcu spoluprácu žiadateľa s prijímateľom, ako aj praktické limity a realistický prístup tohto projektu, bude tento rozvojový projekt zameraný na jeden z troch moldavských rozvojových regiónov – Centrálny región. Špecifickým cieľom projektu je posilenenie kapacít miest v moldavskom Centrálnom regióne a ich samospráv v oblasti integrovaného mestského rozvoja v kontexte regionálneho rozvoja prostredníctvom zdieľania skúseností podobných slovenských miest, s dôrazom na praktický prístup a tvorbu sietí. Dosiahnutím výsledkov projektu by sa mali cieľové skupiny prakticky zorientovať v komplexnej problematike, s ktorou už možno majú teoretickú a povrchnú skúsenosť z rôznych tréningov zameraných na rozvoj svojich kapacít, no v súvislosti s veľkým množstvom podnetov a úloh strácajú prehľad a motiváciu. Práve dôraz na praktické aktivity, úzke kontakty s ľuďmi z praxe, ktorí denne čelia podobným situáciam (alebo im v minulosti čelili a vyrovnali sa s nimi) je pre cieľové skupiny veľmi motivujúce. Plánované výsledky projektu: • Moldavsko-Slovenské Fórum - transfer skúseností a dobrej praxe v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte (2 dni, 50 účastníkov) • Vytvorenie prehľadu o možnostiach regiónu a prostriedok aktivizácie miestnych samospráv - Analytická štúdia "Mestský rozvoj v kontexte regionálnej rozvojovej politiky. Slovenská a moldavská skúsenosť." vrátane elektronickej mapy identifikovaných pólov rastu v regióne • Názorné zdieľanie skúseností a vedomostí o integrovanom mestskom rozvoji - Študijná cesta na Slovensko • Uplatnenie nadobudnutého know-how – asistované vytvorenie konkrétnych nástrojov integrovaného mestského rozvoja: 12 projektových konceptov 12-tich moldavských miest z Centrálneho regiónu • Projektový manažment - Stabilné, fungujúce partnerstvo, dosiahnutie stanovených cieľov v stanovenom čase Všetky aktivity projektu predstavujú sled praktických krokov implementácie projektu a smerujú k uskutočneniu výsledkov. Zameranie na regionálne póly rastu je inovatívne a dôležité z hľadiska naštartovania rastu v oblasti, kde mestá tvoria “spádové” oblasti a motory rastu, ktoré ťahajú aj okolité vidiecke oblasti vo vybranom prevažne vidieckom regióne. Ich potenciál je v mnohých iných rozvojových intervenciách zaznávaný, práve sústredením sa výlučne na najzaostalejšie vidiecke komunity.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 98 565 € 65 413 €
2016 0 € 28 358 €
Spolu 98 565 € 93 771 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Decentralizácia a podpora nižších stupňov štátnej správy 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte 93 771 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región