Licencia

Licencia

Podmienky použitia týchto webových stránok predstavujú platnú dohodu medzi ich používateľom a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR), ktorý je ich prevádzkovateľom. Prístupom, prezeraním a/alebo používaním tejto webovej stránky každý používateľ potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami dôkladne oboznámil, porozumel ich zneniu a súhlasí s tým, že nimi bude viazaný na základe príslušných zákonov a predpisov platných na území Slovenskej republiky. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasí, nemal by tieto webové stránky naďalej používať.

MZVaEZ SR každého používateľa jeho webových stránok upozorňuje, že akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré mu budú z jeho strany dobrovoľne poskytnuté, nebude považovať za dôverné či inak chránené. Zároveň ho upozorňuje, že zaslaním takýchto informácií alebo materiálov mu udeľujú neodvolateľné právo tieto informácie alebo materiály používať, reprodukovať, zobrazovať, predvádzať, upravovať, prípadne ďalej šíriť.

MZVaEZ SR môže kedykoľvek tieto podmienky revidovať či doplniť. Keďže používaním tejto webovej stránky vyjadruje používateľ svoj súhlas s ich aktuálnou úpravou, mal by znenie podmienok vo vlastnom záujme pravidelne sledovať. Podmienky môžu byť totiž zo strany prevádzkovateľa webových stránok zmenené alebo aktualizované bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

MZVaEZ SR v žiadnom prípade nezodpovedá za škody vzniknuté používaním tejto stránky.