Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Informačno-komunikačné technológie v Keni

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt INTHERIN s.r.o.
Kód impl. subjekt VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVÁ (VSP) a SIETE
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 16.12.2014
Dátum ukončenia záväzku 30.06.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Žiadateľ prostredníctvom predloženého projektu realizuje sektorovú prioritu – infraštruktúra, IKT infraštruktúra v programovej krajine v Keni, ako startup na realizovanie svojho podnikateľského zámeru. Projekt je v súlade so strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2014-2018 s Národným rozvojovým rámcom – Vizia 2030, ktorú prijala a realizuje kenská vláda. Projekt je orientovaný na získanie nevyhnutných podmienok na realizovanie podnikateľského zámeru žiadateľa, ktorým je realizácia prenosu znalostí a tvorba softwarových riešení pre sektor kenského poistného trhu a kenského e-Government riešenia Homeland Security Information Systems. Projekt reálne odráža potreby prijmateľskej krajine na zlepšenie nasadzovania IKT riešení pre zlepšenie prostredia v poistnom trhu a v riešení kľúčových agend kenskej vlády v oblastiach boja proti kriminalite, bezpečnosti a správe dát a informácií. Projekt má dlhodobý charakter a svojim obsahovým zameraním je predstavuje bilaterálnu rozvojovú spoluprácu SR a Kene s vyššou pridanou hodnotou. Projekt umožní žiadateľovi a jeho slovenského partnerovi spoznať špecifiká lokálneho trhu v uvedených segmentoch, identifikáciu kľúčových stakeholderov a vytvorenie dlhodobých podnikateľských partnerstiev, ktoré dokážu v budúcnosti generovať zisk. Výsledkami projektu budú: tvorba nových podnikateľských partnerstiev, tvorba základných strategických podnikateľských dokumentov ako sú trhová analýza, podnikateľský plán a štúdia realizovateľnosti. Dosiahnuté výstupy projektu budú rozhodujúce pri definovaní ďalšieho postupu vrátane vytvorenia lokálneho zastúpenia žiadateľa v partnerskej krajine resp. iných foriem rozširovania partnerstiev napr. joint venture v Keni. Projekt je v línií aj s multilaterálnou pomocou iných donorov

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 0 € 0 €
2015 0 € 9 815 €
Spolu 0 € 9 815 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Informačné a komunikačné technológie (IKT) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Informačno-komunikačné technológie v Keni voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Informačno-komunikačné technológie v Keni 9 815 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región