Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Budovanie kapacít inštitúcií v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom prenosu slovenských skúseností v oblasti energetiky

Budovanie kapacít inštitúcií v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom prenosu slovenských skúseností v oblasti energetiky

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bosna a Hercegovina
Impl. subjekt Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.12.2014
Dátum ukončenia záväzku 21.07.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Projekt sa zaoberá problémami v sektore energetiky v BiH, s dôrazom na OZE a na zlepšovanie energetickej štruktúry, na sledovanie jej kvality dodávky energií v BiH. Projekt preskúma prax v monitorovaní kvality na základe slovenských skúseností a pomôže BiH inštitúciám v takýchto aktivitách prostredníctvom vypracovania Metodologického Plánu a školení namieste. Projekt zhodnotí súčasnú situáciu v BiH v oblasti udeľovania licencií, pravidiel trhu a praktík s cieľom identifikovať možné prekážky investovania do OZE. Projekt podporí inštitúcie v BiH v ich aktivitách na odstraňovanie takýchto prekážok. Personál inštitúcií BiH bude vyškolený v oblasti OZE, jeho vedomosti a zručnosti budú zlepšené tak, aby mohol tieto aktivity vykonávať v súlade s požiadavkami. V projekte sa budú skúmať súčasné kompetencie, organizačné a funkčné štruktúry inštitúcií BiH a pripraví sa Plán/y manažmentu na identifikáciu a návrh zmien v týchto štruktúrach na požiadavky v oblasti ľudských a iných zdrojov a na zavedenie postupov a procesov na jeho ročnú aktualizáciu. Realizáciou projektu sa posilní kapacita ľudských zdrojov tak, aby boli schopné prijať výzvy v oblasti OZE; vytvorí sa efektívna a dlhodobá spolupráca medzi kľúčovými inštitúciami zo Slovenska a BiH, ktoré by v budúcnosti spojili svoje úsilie v sektore, vrátane spoločných investícií (Slovensko-BiH Energetická Sieť). Podrobný Plán monitoringu, vrátane manažmentu kontroly kvality tvorí základ na meranie dopadu a kvality výsledkov. Akčný Plán udržateľnosti vydláždi cestu využitiu dosiahnutých výsledkov a k ich ďalšiemu rozvoju. Na záver, projekt prispeje k budovaniu kapacít v oblasti OZE v inštitúciách BiH, prostredníctvom prenosu slovenských skúseností, “šitého na mieru” pre partnerov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 97 540 € 0 €
2015 0 € 13 093 €
Spolu 97 540 € 13 093 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Výroba energie, obnoviteľné zdroje – viaceré technológie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Budovanie kapacít inštitúcií v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom prenosu slovenských skúseností v oblasti energetiky voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Budovanie kapacít inštitúcií v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom prenosu slovenských skúseností v oblasti energetiky 13 093 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región