Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku

Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine
Geo lokácia Republic of Moldova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.58333
  Zemepisná šírka 47.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 12.09.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.05.2019
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

1. 1. Zhrnutie projektu v slovenskom jazyku Informovanosť a možnosť verejnej kontroly sú základnými predpokladmi na zlepšovanie efektívnosti štátnej správy a samosprávy a angažovanosť občianskej spoločnosti. Nízka informovanosť o regionálnych a samosprávnych politikách sťažuje verejnú kontrolu politikov a umožňuje neefektívnosť, presadzovanie parciálnych záujmov a korupciu. Podobné platí aj vo vzťahu k podnikom zriadeným štátom alebo samosprávou. Pokiaľ tieto subjekty nie sú dostatočne transparentné, verejnosť nedokáže dostatočne posúdiť mieru efektívnosti ich fungovania a nedokáže strážiť linky medzi týmito podnikmi a reprezentantmi ich zriaďovateľov, čo znovu vytvára priestor na plytvanie, klientelizmus a korupciu. Nedostatok zrozumiteľných informácií o finančnej stabilite a informačnej otvorenosti regiónov a samospráv zasa otvára dvere k nezodpovednému zadlžovaniu a neúčelným výdavkom. Cieľom tohto projektu je zlepšenie efektívnosti štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v oblasti tvorby a kontroly regionálnych politík, správy štátnych podnikov, a sledovania rozpočtov a informačnej otvorenosti samospráv. Žiadateľ to chce dosiahnuť transferom know-how z unikátnych a odbornou verejnosťou vysoko pozitívne hodnotených projektov implementovaných na Slovensku, ktoré sa zameriavali na monitoring a odborné hodnotenie sociálno-ekonomických opatrení prijímaných regionálnymi a samosprávnymi orgánmi, hodnotenie informačnej otvorenosti a finančnej stability podnikov zriadených štátom alebo samosprávou a zrozumiteľné informovanie o zadlženosti, finančnej stabilite a transparentnosti samospráv. Žiadateľ chce týmto projektom nadviazať na predchádzajúce aktivity v Moldavsku implementované s podporou SlovakAid a Veľvyslanectva USA v Kišiňove. Špecifické ciele a aktivity: 1) Zvýšenie kvality regionálnej regulácie a legislatívy cez pravidelné expertné hodnotenie dopadov regionálnych sociálno-ekonomických opatrení – lokálny partner žiadateľa bude monitorovať regionálne opatrenia prijímané predstaviteľmi regiónov a samospráv; vybrané zásadné opatrenia bude hĺbkovo analyzovať a raz za štvrťrok predkladať na hodnotenie panelu nezávislých expertov; o výsledkoch hodnotenia bude informovať verejnosť. 2) Zlepšenie verejnej kontroly nad fungovaním štátnych podnikov cez hodnotenie informačnej otvorenosti štátnych podnikov – žiadateľ a partner zanalyzujú ako 50 top štátnych firiem informuje o svojej činnosti; zadefinujú požadované štandardy; zanalyzujú best practices; preskúmajú dostupnosť a zrozumiteľnosť informácií; zanalyzujú informačnú otvorenosť firiem; navrhnú zlepšenia; zrealizujú školenia v 5 dotknutých firmách (v tých, ktoré prejavia záujem); vytvoria interaktívny portál s výsledkami za jednotlivé firmy. 3) Zlepšenie hospodárenia štátnych firiem cez hodnotenie finančnej stability štátnych podnikov – žiadateľ a partner zanalyzujú finančné ukazovatele 50 top štátnych firiem; porovnajú ich navzájom a so štandardmi súkromného sektora; zanalyzujú best practices; pre vládu a samosprávu navrhnú opatrenia na zlepšenie regulácie týkajúcej sa ekonomického fungovania firiem; vytvoria interaktívny portál s výsledkami za jednotlivé firmy. 4) Posilňovanie finančného zdravia a transparentnosti samospráv cez aktualizáciu dát do modelov finančného zdravia a transparentnosti miest a samospráv (pozn. modely žiadateľ vytvoril pred 2 rokmi v inom projekte SlovakAid) – zozbieranie aktuálnych dát o zadlženosti a hospodárení samospráv a o informačnej otvorenosti; preprogramovanie/vylepšenie interaktívnych modelov; analýza vývoja za ostatné dva roky; odporúčania pre vládu a samosprávu s cieľom ďalej zlepšovať finančné zdravie a transparentnosť dotknutých subjektov. Nový projekt prinesie verejnosti, médiám, ale i samotným politikom unikátne monitorovacie nástroje (interaktívne internetové portály) na kontrolu vládnych a samosprávnych aktivít v nasledujúcich oblastiach: kvalita prijímaných regionálnych ekonomicko-sociálnych opatrení, informačná otvorenosť a finančná stabilita štátnych firiem, informačná otvorenosť a finančná stabilita miest a regiónov (v posledných dvoch menovaných dôjde k aktualizácii dát a hlbšej analýze vývoja finančnej stability a otvorenosti samospráv; základné modely boli v Moldavsku zriadené vďaka podpore zo SlovakAid pred 2 rokmi). Po zrealizovaní projektu očakávame zlepšenie hospodárenia štátnych firiem a samospráv (znižovanie zadlženia, lepšie hospodárske výsledky), lepšie a komplexnejšie informovanie o vlastnej činnosti zo strany štátnych firiem a samospráv (viac prehľadnejších informácií podľa zadefinovaných štandardov), zmenu kvality regionálnych politík vyplývajúcu z vyššieho tlaku verejnosti na miestnych politikov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 0 € 0 €
2018 0 € 60 343 €
2019 0 € 9 210 €
Spolu 0 € 69 553 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku 69 553 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región