Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Business Plan

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ghana
Impl. subjekt S-Case
Kód impl. subjekt Súkromný sektor v poskytujúcej krajine
Geo lokácia Accra, GH
  Zemepisná dĺžka -0.1969
  Zemepisná šírka 5.55602
Dátum zazmluvnenia záväzku 29.11.2019
Dátum ukončenia záväzku 08.09.2021
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Žiadateľ vyvíja cenovo dostupné zariadenie na včasné zisťovanie a prevenciu chorôb. Naším poslaním je umožniť okrem iného netrénovanému zdravotníckemu personálu robiť kvalifikované lekárske rozhodnutia pomocou inteligentných senzorov a softvéru s využitím AI (artificial intelligence) v jednom prenosnom a multifunkčnom zariadení a tým zvýšiť prístup k zdravotnej starostlivosti najmä v odľahlých oblastiach v rozvojových krajinách. Snažíme sa riešiť predovšetkým tri aktuálne rozvojové problémy: - Nedostatok odborného zdravotníckeho personálu - Neexistujúce databázy a informácii o pacientoch - Nedostatok lekárskeho vybavenia Naše riešenie ponúka najmä: - Prenosné multifunkčné lekárske zariadenie pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti - Digitálna databáza pacientov - Softvérová analytika založená na umelej inteligencii A.I. (artificial intelligence) na predikciu ochorení obsluhovaná zdravotníckym pracovníkom – nešpecialistom Afrika nesie až 24% tzv. global disease burden , a naproti tomu má len 3% zo všetkých zdravotníckych pracovníkov na svete. Aj keď vieme, že nikdy nebudeme schopní nahradiť lekárov, hľadáme spôsob, ako túto medzeru zmenšiť pomocou nášho riešenia - inteligentných senzorov a AI - umelej inteligencii. Špecifickým cieľom projektu je vypracovanie biznis plánu a zvýšiť tak kapacitu žiadateľa preniknúť na trhy v rozvojových krajinách so svojimi riešeniami, ktoré majú okrem biznisového aj výrazný rozvojový prvok. Tento spočíva najmä v zvýšení prístupu k zdravotnej starostlivosti. Výsledky projektu: 1.1 Analýza trhu a variantov biznis modelu Indikátor: jedna analýza Aktivita: Analytická činnosť, zbieranie dát a informácií na diaľku (office analytika uúdajov ziskanych z ciest v zahraničí) a počas ciest v zahraničí Výstupy: analýza súčasného stavu na trhu, konkurencie, dopytu a ponuky 1.2 Výsledky testovania v teréne na diaľku cez partnerov (lokálne verejné inštitúcie, domáci lekári, lekári z mimovládnych organizácií, zamestnanci žiadateľa počas služobnej cesty), Indikátor: % partnerov spokojných s výsledkami testovania Aktivita: testovanie v teréne Výstupy: počet lokalít a partnerov a vypracované posudky (návrhov na zlepšenie) napr. od firiem, lekárov, mimovládnych organizácií 1.3 Prehĺbenie spolupráce Indikátor: počet uzavretých formálnych a neformálnych spoluprác Aktivita: vycestovanie za účelom iniciovania spolupráce s miestnymi partnermi a verejnými inštitúciami Výstupy: počet stretnutí, počet účastníkov, počet služobných ciest Cieľová skupina: medzinárodné firmy, mimovládne organizácie, verejné inštitúcie Miesto realizácie: Ghana a región Západnej Afriky Projekt je čiastočne podobný inému predkladanému projektu žiadateľa s názvom Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Feasibility study. Čo je logicky nevyhnutné a to z dôvodu, že na časovej osi vývoja väčšiny firiem, štúdia uskutočniteľnosti vždy predchádza a čiastočne sa prelína s fázou prípravy biznis plánu. Teda zatiaľ čo tento projekt si stanovil dosiahnuť fázu vypracovanie biznis plánu, druhý projekt nejde tak ďaleko a jeho cieľom je len vypracovanie štúdie realizovateľnosti. Pričom vypracovanie biznis plánu predpokladá aj vypracovanie analýzy trhu, štúdie uskutočniteľnosti, testovania a ďalších podobných aktivít. Ďalšia podobnosť je, že sa jedná o ten istý produkt. Hlavný rozdiel tak spočíva v tom, že projekt Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Feasibility study má za cieľ vytvoriť štúdiu realizovateľnosti v regióne Keňa plus, zatiaľ čo projekt Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Business plan ide ďalej a jeho cieľom/ výsledkom je vytvorenie biznis plánu v Západnej Afrike, najmä v Ghane.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 10 000 € 0 €
2021 0 € 4 600 €
Spolu 10 000 € 4 600 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zdravotnícke služby 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Business Plan voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Business Plan 4 600 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región