Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Rehabilitačná starostlivosť pre telesne postihnuté deti vnútorných presídlencov v Iraku

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Irak
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia Al ‘Irāqī, SY
  Zemepisná dĺžka 36.2616
  Zemepisná šírka 33.47389
Dátum zazmluvnenia záväzku 25.08.2022
Dátum ukončenia záväzku 31.03.2024
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Predkladaný projekt sa zameriava na podporu zdravia vnútorných presídlencov a utečencov v Iraku. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zdravotného stavu telesne a mentálne postihnutých detí v oblasti Dohuku s dôrazom na ich inklúziu a inklúziu ich rodín do spoločnosti. Predkladaný projekt vytvorí podmienky pre poskytovanie kvalitnej fyzioterapeutickej starostlivosti ako reakciu na aktuálnu utečeneckú krízu v krajine. Projekt je zameraný na 70 000 obyvateľov žijúcich v meste Shariya, a 4 utečeneckých táborov v okolí: Shariya, Kabarto 1., Kabarto 2, Khanke. Implementáciou projektu sa zvýši dostupnosť fyziatrickej starostlivosti pre telesne a mentálne postihnutých v oblasti, zvýši sa inklúzia ich rodín, zvýši sa personálna a inštitucionálna kapacita miestnych zdravotníkov a špeciálnych pedagógov. Celkovo z projektu bude benefitovať 1 860 členov komunity, z toho 1 220 žien a dievčat. Projekt dosiahne nasledovné výsledky: Výsledok 1. Dostupná fyzioterapeutická starostlivosť pre telesne a mentálne postihnuté detí v oblasti. Implementáciou projektu sa zabezpečí zriadenie a vybavenie fyzioterapeutického centra a následná rehabilitačná starostlivosť pre 700 telesne a mentálne postihnutých detí, z toho 350 dievčat. Rehabilitovaným deťom sa zlepší motorika, čo im umožní lepšie začlenenie sa do spoločnosti a zvýši kvalitu života. Vyškolia sa 6 noví fyzioterapeuti, z toho minimálne 3 ženy. Implementáciou projektu sa realizuje zaškolenie 700 rodičov na Vojtovú metódu, z toho 600 žien. Zaškolenie umožní rodičom pokračovať v rehabilitácii vlastných detí. Zlepšenou motorikou detí sa zvýši sa ich inklúzia do spoločnosti a tiež aj inklúzia ich rodičov. Implementáciou projektu sa zabezpečí pre centrum elektrifikácia a teplá voda z obnoviteľných zdrojov (solárna energia). Výsledok 2. Zvýšenie povedomia rodičov so zameraním na inklúziu telesne a mentálne postihnutých detí. Implementáciou projektu sa zabezpečí zvýšenie povedomia o dôležitosti inklúzie telesne a mentálne postihnutých detí a ich rodín pre 200 členov komunity. Pôjde o 50 rodičov z podporných skupín a následným transferom vedomostí na 150 ich vlastných rodinných príslušníkov z toho 100 žien. Tak sa rodičom a aj ich deťom následne zvýši inklúzia do spoločnosti a celková kvalita života. Implementácia projektu sa zabezpečí búranie stereotypov a tabu o telesnom postihnutí a tiež odbúravanie sociálnych a kultúrnych bariér. Výsledok 3: Dostupnejšie špeciálne vzdelávanie telesne a mentálne postihnutých detí. Implementáciou projektu sa zabezpečí vzdelávanie ďalších 8 telesne a mentálne postihnutých deti v centre. Zamestná sa špeciálny pedagóg a 6 absolventi špeciálnej pedagogiky, z toho 3 ženy, absolvujú kvalitnú prax. Zvýši sa edukačná kapacita centra o 80% a personálna kapacita absolventov. Výsledok 4: Zvýšená personálna kapacita miestnych zdravotníkov vo fyziatrii. Implementáciou projektu sa zrealizujú 3 konferencie zamerané na komplexný a interdisciplinárny prístup pri liečbe a starostlivosti o mentálne a telesne postihnuté deti.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 199 998 € 159 998 €
Spolu 199 998 € 159 998 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zdravotnícke služby 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Rehabilitačná starostlivosť pre telesne postihnuté deti vnútorných presídlencov v Iraku voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Rehabilitačná starostlivosť pre telesne postihnuté deti vnútorných presídlencov v Iraku 159 998 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región