Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Digitalizácia základných a stredných škôl a zvýšenie digitálnej zručnosti učiteľov v kraji Machakos

Digitalizácia základných a stredných škôl a zvýšenie digitálnej zručnosti učiteľov v kraji Machakos

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia Republic of Kenya, KE
  Zemepisná dĺžka 38.0
  Zemepisná šírka 1.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 12.09.2022
Dátum ukončenia záväzku 30.09.2024
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom projektu je znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností. Predkladaný projekt vytvorí podmienky pre digitalizovanú a kvalitnú praktickú výučbu na škole lokálneho partnera ako reakcia na novú školskú reformu v krajine. Projekt je zameraný na 1 200 žiakov školy. Implementáciou projektu sa zvýši ich konkurencieschopnosť na trhu práce. Implementáciou projektu sa vytvoria podmienky na zriadenie plnohodnotnej referenčnej internátnej školy v súlade s novou školskou reformou. Predkladaný projekt priamo reaguje na prebiehajúcu školskú reformu, ktorá integruje základné a stredné školy do jedného spoločného komplexu. V rámci projektu tiež vyškolí 6 500 učiteľov v kraji Machakos na aplikáciu školskej reformy do výučbového procesu a na digitalizáciu výučby. Implementáciou projektu sa vytvoria podmienky pre výučbu informatiky pre 250 žiakov Ngalalya High School. Projekt dosiahne tieto výsledky: Výsledok 1. Funkčné vzdelávacie a školiace stredisko pre digitalizáciu. Lokálny partner je pripravený postupne zapracovať novú školskú reformu do svojho pôsobenia v zmysle digitalizácie výučbového procesu. Uvedený výsledok bude dosiahnutý stavbou a vybavením Výučbového a školiaceho strediska s celkovou plochou 562,8m2. Pôjde o nadstavbou prvého poschodia už existujúcej prízemnej budovy. Výučbové a školiace stredisko bude vybavené výpočtovou a didaktickou technikou, nábytkom, knihami a solárnymi panelmi. Výsledok 2. Škola St. Phlip Neri poskytujúca kvalitné, moderné a digitalizované základné a stredoškolské vzdelávanie. Uvedený výsledok bude dosiahnutý dobudovaním chýbajúcej infraštruktúry, zakúpením chýbajúceho vybavenia pre školu školy a realizáciou modernej výučby v súlade so školskou reformou. Z chýbajúcej infraštruktúry sa postavia nové sociálne zariadenia, dobuduje sa Centrum poľnohospodárskej výučby s novou studňou a vodnou vežou a vybuduje športový areál. Zabezpečí sa výpočtová a didaktická technika pre modernú výučbu. 1 200 žiakov základnej školy sa bude moderne digitalizovane vzdelávať so zakomponovaným novým predmetom robotika. Výsledok 3. Zvýšená inklúzia znevýhodnených skupín študentov. Uvedený výsledok bude dosiahnutý podporou 3 skupín znevýhodnených študentov. Pôjde o aktivity školského dievčenského klubu STEM pre 100 dievčat, o prijatie 75 deti s telesným znevýhodnením na štúdium a o udelenie 250 štipendií pre detí z marginalizovaného sociálne znevýhodneného prostredia na štúdium. Výsledok 4. Krajský školský úrad a učitelia v Machakos pripravení na školskú reformu Uvedený výsledok bude dosiahnutý vytvorením podmienok na edukáciu učiteľov. Pôjde o rekonštrukciu skladovacej miestnosti Krajského úradu na konferenčnú miestnosť s vybavením počítačmi a nábytkom. Následne sa realizujú školenia 6 500 učiteľov zamerané na aplikáciu školskej reformy do výučbového procesu a na digitalizáciu výučby. Projekt bude strategicky budovať know – how, vedomosti a zručnosti učiteľov. Výsledok 5. Štátna škola Ngalalya High School s učebňou informatiky a pripravená na školskú reformu Uvedený výsledok bude dosiahnutý vytvorením podmienok na výučbu informatiky. Pôjde o zriadenie učebne informatiky v škole s vybavením počítačmi a nábytkom. Následne sa realizuje výučba informatiky pre 205 študentov. Zriadenie učebne informatiky a jej následná výučba predstavuje pilotný projekt lokálneho partnera a školskej správy, ktorý má snahu vytvoriť ľahko transferovateľný model zabezpečovania výučby informatiky aj pre ďalšie školy v kraji Machakos v spolupráci s externými donormi. Bude vypracovaný manuál, ktorý by mal pomôcť školám a aj potencionálnym donorom so zriaďovaním učební informatiky.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 1 000 000 € 360 000 €
Spolu 1 000 000 € 360 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vzdelávanie vyššieho druhého stupňa 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Digitalizácia základných a stredných škôl a zvýšenie digitálnej zručnosti učiteľov v kraji Machakos voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Digitalizácia základných a stredných škôl a zvýšenie digitálnej zručnosti učiteľov v kraji Machakos 360 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región