Otvorené dáta

Otvorené dáta

V súlade s trendmi zvyšovania transparentnosti v roku 2008 v ghanskej Accre vznikla Medzinárodná iniciatíva za transparentnosť pomoci (International Aid Transparency Initiative, IATI). Jej cieľom je sprístupňovať informácie o využívaní prostriedkov rozvojovej spolupráce. Zámerom IATI je celosvetovo implementovať otvorený štandard pre elektronické zverejňovanie dát. To umožní odbornej a laickej verejnosti prístup k včasným a úplným informáciám o finančných tokoch a projektoch implementovaných v rozvojových krajinách, vrátane plánovaných aktivít.

IATI neslúži na priame zverejňovanie údajov; ide o platformu prepojenú s národnými systémami a databázami donorov, ktorí podľa štandardu IATI zverejňujú dáta na vlastných stránkach. Využívanie jednotného štandardu prispieva k vyššej transparentnosti o rozvojovej spolupráci na základe:

  • lepšieho prístupu k historickým, aktuálnym a budúcim informáciám o tokoch rozvojovej pomoci;
  • podrobných údajov o projektoch a programoch;
  • participácie aj iných poskytovateľov rozvojového financovania okrem tradičných donorov a širšieho pokrytia rozvojového financovania, než je oficiálna rozvojová pomoc;
  • častejších a včasných aktualizácií dát.

V porovnaní s komplexnými štatistikami OECD DAC, IATI umožňuje rýchlejšie získanie údajov o rozvojových financiách, a tiež ich jednoduchšie praktické využitie a vzájomné porovnanie. Iniciatíva IATI spája nielen donorské krajiny, ale aj vlády prijímateľských krajín, občiansku spoločnosť i odborníkov v záujme publikovania kvalitnejších dát o rozvojovej spolupráci.

Slovenská republika sa zaviazala pristúpiť k IATI prostredníctvom Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018. Dokument formuluje zámer zvýšiť rozsah a kvalitu zverejňovaných dát o poskytnutej, implementovanej a plánovanej rozvojovej spolupráci v súlade s busanskými záväzkami.