Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Príspevok CITES 2021 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2021 7 764 € Fa search plus
Príspevok EPPO 2021 (na rok 2022) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredomorská organizácia na ochranu rastlín 2021 25 650 € Fa search plus
Príspevok ILO 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Medzinárodná organizácia práce – príspevky v určenej výške 2021 336 551 € Fa search plus
Príspevok ITU 2021 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2021 26 770 € Fa search plus
Príspevok Kjótsky protokol 2021 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2021 0 € Fa search plus
Príspevok MINUSCA - Mission in the Central African Republic 01.07.2021 - 15.11.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 43 087 € Fa search plus
Príspevok MINUSCA - Mission in the Central African Republic 16.11.2021 - 31.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 17 092 € Fa search plus
Príspevok MZ SR do WHO 2021 (platba 1/2) Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia – členské príspevky 2021 247 073 € Fa search plus
Príspevok MZ SR do WHO 2021 (platba 2/2) Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia – členské príspevky 2021 272 678 € Fa search plus
Príspevok Montreal Protokol 2021 Ministerstvo životného prostredia SR Multilaterálny fond na vykonávanie Montrealského protokolu 2021 378 271 € Fa search plus
Príspevok OECD Rozvojové centrum 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rozvojové centrum OECD 2021 25 531 € Fa search plus
Príspevok Rada Európy 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2021 587 450 € Fa search plus
77 záznamov (stránka 3 z 7)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 73 270 000 €
Európska komisia – Európsky rozvojový fond 12 428 647 €
Medzinárodná finančná korporácia 2 931 154 €
Organizácia spojených národov 2 233 908 €
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 1 964 464 €
Medzinárodná investičná banka (IIB) 1 285 570 €
Svetová obchodná organizácia – Medzinárodné obchodné centrum 735 901 €
Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 592 594 €
Rada Európy 587 450 €
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 545 912 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 544 692 €
Svetová zdravotnícka organizácia – členské príspevky 519 751 €
Zelený klimatický fond 500 000 €
Multilaterálny fond na vykonávanie Montrealského protokolu 378 271 €
Medzinárodná organizácia práce – príspevky v určenej výške 336 551 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 327 719 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 181 817 €
Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu 150 000 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 131 650 €
Program OSN pre životné prostredie 100 000 €
Fond OSN na podporu budovania mieru 100 000 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov 100 000 €
Detský fond OSN 70 000 €
Rozvojový program OSN 50 000 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 46 510 €
Orgán OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien 40 000 €
Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe 30 000 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 26 770 €
Európska a stredomorská organizácia na ochranu rastlín 25 650 €
Rozvojové centrum OECD 25 531 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 24 627 €
Svetová poštová únia 20 709 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 20 000 €
Svetový potravinový program 12 649 €
Dohovor o boji proti dezertifikácii 11 310 €
Medzinárodná organizácia frankofónie 10 000 €
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 8 228 €
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 7 764 €
Populačný fond OSN 5 000 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 3 821 €
Svetová meteorologická organizácia 3 798 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 91 979 835 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 787 771 €
Ministerstvo životného prostredia SR 1 014 460 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 582 872 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 519 751 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
Úrad ministerstva vnútra 46 510 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 20 000 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
100 388 418 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Štandardný grant 94 207 230 €
Upísanie kapitálu formou depozitu 6 181 188 €