Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Príspevok do ITL UN FCCC 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2020 747 € Fa search plus
Príspevok do Rozvojevej banky Rady Európy 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2020 1 091 € Fa search plus
Príspevok do mierových misií MINURSO (01.07.-31.10.2020) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 2 249 € Fa search plus
Príspevok do UNECSO IFCD 2020 (MK SR) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 2 700 € Fa search plus
Platba do Fondu svetového nehmotného dedičstva rozpočtu na r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 2 880 € Fa search plus
Platba do Fondu kultúrneho svetového dedičstva rozpočtu na r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 2 887 € Fa search plus
Príspevok Kjótsky protokol 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2020 3 285 € Fa search plus
Príspevok WMO 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2020 3 742 € Fa search plus
Príspevok do UNDOF za rok 2020 (01.07.2020 - 31.12.2020) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 3 780 € Fa search plus
Príspevok WIPO 2020 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2020 3 829 € Fa search plus
Príspevok UNISFA 16.05.2020-30.06.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 4 414 € Fa search plus
Príspevok UNMIK 01.07.2020-30.06.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 4 538 € Fa search plus
75 záznamov (stránka 1 z 7)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 63 120 000 €
Európska komisia - Európsky rozvojový fond 17 181 040 €
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2 220 207 €
OSN 2 170 985 €
International Investment Bank (IIB) 856 950 €
Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 817 921 €
Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum 736 656 €
Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 524 858 €
Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 501 249 €
Rada Európy 498 196 €
Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 379 242 €
Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 338 983 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 310 698 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 236 820 €
Svetová zdravotnícka organizácia - účet hlavných dobrovoľných príspevkov 200 000 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 174 976 €
Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 150 568 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 129 450 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 122 448 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 100 000 €
Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN 100 000 €
Program OSN pre životné prostredie 100 000 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 60 000 €
Rozvojový program OSN 50 000 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 26 934 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 26 748 €
Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 25 470 €
OECD Rozvojové centrum 24 374 €
Svetová poštová únia 20 725 €
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 18 283 €
Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe 15 000 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 15 000 €
Svetový potravinový program 14 061 €
Konvencia na boj proti dezertifikácii 11 310 €
Detský fond OSN 10 000 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 8 436 €
Populačný fond OSN 5 000 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 3 829 €
Svetová meteorologická organizácia 3 742 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 83 428 197 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 669 359 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 561 638 €
Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
Úrad ministerstva vnútra 122 448 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 65 000 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
91 310 159 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Grantová podpora s výnimkou reorganizácie dlhu (vrátane typov podobných grantu) 88 233 002 €
Formou depozitu 3 077 157 €