Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Príspevok ITU 2020 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2020 26 748 € Fa search plus
Príspevok UPU 2021 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2020 20 725 € Fa search plus
Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2020 100 000 € Fa search plus
Príspevok Slovenskej republiky do Európskeho rozvojového fondu 2020 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Európsky rozvojový fond 2020 17 181 040 € Fa search plus
Program kapitalizácie MIB 2020 - 2022 Ministerstvo financií SR International Investment Bank (IIB) 2020 856 950 € Fa search plus
Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2020 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2020 63 070 000 € Fa search plus
Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu MBOR Ministerstvo financií SR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2020 2 220 207 € Fa search plus
Príspevok do WTO za rok 2020 (MH SR) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum 2020 736 656 € Fa search plus
Príspevok do UNECSO IFCD 2020 (MK SR) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 2 700 € Fa search plus
Príspevok ILO 2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 2020 338 983 € Fa search plus
Príspevok do FAO na rok 2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2020 524 858 € Fa search plus
Príspevok do UNCCD 2020 (na rok 2021) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Konvencia na boj proti dezertifikácii 2020 11 310 € Fa search plus
75 záznamov (stránka 1 z 7)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 63 120 000 €
Európska komisia - Európsky rozvojový fond 17 181 040 €
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2 220 207 €
OSN 2 170 985 €
International Investment Bank (IIB) 856 950 €
Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 817 921 €
Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum 736 656 €
Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 524 858 €
Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 501 249 €
Rada Európy 498 196 €
Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 379 242 €
Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 338 983 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 310 698 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 236 820 €
Svetová zdravotnícka organizácia - účet hlavných dobrovoľných príspevkov 200 000 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 174 976 €
Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 150 568 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 129 450 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 122 448 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 100 000 €
Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN 100 000 €
Program OSN pre životné prostredie 100 000 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 60 000 €
Rozvojový program OSN 50 000 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 26 934 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 26 748 €
Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 25 470 €
OECD Rozvojové centrum 24 374 €
Svetová poštová únia 20 725 €
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 18 283 €
Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe 15 000 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 15 000 €
Svetový potravinový program 14 061 €
Konvencia na boj proti dezertifikácii 11 310 €
Detský fond OSN 10 000 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 8 436 €
Populačný fond OSN 5 000 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 3 829 €
Svetová meteorologická organizácia 3 742 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 83 428 197 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 669 359 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 561 638 €
Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
Úrad ministerstva vnútra 122 448 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 65 000 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
91 310 159 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Grantová podpora s výnimkou reorganizácie dlhu (vrátane typov podobných grantu) 88 233 002 €
Formou depozitu 3 077 157 €